Case: Marktinformatie benchmark Fytostat

Transparantie over Nederlandse gewasbeschermingsmiddelen dankzij webportaal

Whitepaper: Voedselveiligheid Demo: Monitoringssyteem

“Hoe kun je als organisatie product- en veiligheidsinformatie rondom gewasbeschermingsmiddelen periodiek aanleveren en publiceren?” 

Doelen
Data over de Nederlandse afzet van gewasbeschermingsmiddelen enerzijds, en productinformatie anderzijds efficiënt verzamelen en hierover periodiek rapporteren. Voor die uitdaging stond Stichting Fytostat. Efficiënte rapportage op data is niet alleen een vereiste vanuit de overheid, maar is tevens van belang voor eenieder die met gewasbeschermingsmiddelen werkt. Het doel: data op een gebruiksvriendelijke manier aanleveren en publiceren zodat rapportage efficiënt kan worden uitgevoerd. Onderliggende doelen:

  • Informatie over producten die op de Nederlandse markt worden gebracht efficiënt verzamelen en ontsluiten via internet;
  • Actuele product- en veiligheidsinformatie ontsluiten voor diegenen die verantwoordelijk zijn voor het vervoer, de opslag en de handling van gewasbeschermingsmiddelen; 
  • Betrouwbare rapportage aan overheid over afzet van werkzame stoffen organiseren;
  • Benchmark marktinformatie Nederlandse afzetcijfers realiseren.

“Inspelen op de gewenste flexibiliteit en anticiperen op de wisselende informatiebehoefte vormden een grote uitdaging”

Fytostat en diens uitdaging
Nefyto (Nederlandse Stichting voor Fytofarmacie) is de brancheorganisatie van de agrochemische industrie in Nederland. De 14 deelnemende bedrijven produceren en/of brengen gewasbeschermingsmiddelen op de markt. Zij vertegenwoordigen samen 95% van de Nederlandse omzet in gewasbeschermingsmiddelen. Stichting Fytostat verzamelt product- en veiligheidsinformatie rondom gewasbeschermingsmiddelen en stelt deze aan Nefyto ter beschikking. In het verleden gebeurde dit door bestanden met gegevens over en weer te sturen en was het systeem vrij inflexibel. De informatiebehoefte van de overheid is aan wijziging onderhevig. Om in te spelen op de gewenste flexibiliteit en om op de wisselende informatiebehoefte te kunnen anticiperen is een webapplicatie ontwikkeld. 

Aanpak en oplossing
Deelnemers kunnen volgens een secure webportaal gegevens invoeren en onderhouden. Validaties borgen de betrouwbaarheid van deze data van controle tot publicatie. Fytostat gebruikt deze database om kennis te ontsluiten op de website, te rapporteren aan de overheid en als benchmark van marktinformatie voor de deelnemers. Op deze manier wordt de essentiële product- en veiligheidsinformatie met betrekking tot gewasbeschermingsmiddelen openbaar toegankelijk gemaakt via de website. De rapportering aan de overheid met betrekking tot de afzet van werkzame stoffen haalt de data uit dezelfde database. Uit de database wordt daarnaast een dataset opgeleverd voor een BI (Business Intelligence) tool waarmee de gegevens als benchmark van marktinformatie worden aangeboden aan de deelnemers. In nauwe samenwerking hebben Fytostat en Q-ray de Monitoring database ontworpen en ontwikkeld. Q-ray vormde daarbij de brugfunctie van de business requirements naar de technische oplossingen. Het is een case die vanwege het structureren van datastromen en data uitwisseling, het gestructureerd vastleggen van data en het visueel aantrekkelijk toegankelijk maken heel goed past bij de expertise van Q-ray. 

“Het resultaat: een efficiënte, betrouwbare en valide rapportage en publicatie over gewasbeschermingsmiddelen”  

Het resultaat
Met de Fytostat webapplicatie staat er een systeem dat het proces van vastleggen en valideren van artikelinformatie van gewasbeschermingsmiddelen optimaal ondersteunt. Door één gezamenlijke databron worden de gegevens van de artikelen en afzet optimaal op elkaar afgestemd, zodat er op een efficiënte, betrouwbare en valide manier over data van gewasbeschermingsmiddelen kan worden gerapporteerd en gepubliceerd. Dit draagt bij aan de transparantie van informatie over gewasbeschermingsmiddelen in Nederland. 

Vraag een demo aan

Zie: www.fytostat.nl

Ontdek hoe ICT jouw organisatie en sector versterkt

Laat je vrijblijvend adviseren, of ontvang aanvullende informatie over onze ICT-oplossingen. Wij helpen je graag informatievraagstukken om te zetten in de (digitale) groei van jouw organisatie.

Ontvang vrijblijvend advies